Eilandsraad Bonaire

De eilandsraad is de gekozen volksvertegenwoordiging van het openbaar lichaam. De eilandsraad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering daarvan. De uitslag van de eilandsraadsverkiezing bepaalt de samenstelling van de eilandsraad. Eilandsraad op Bonaire bestaat uit  9 leden.

De gezaghebber is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de eilandsraad. Hij maakt zelf geen deel uit van de eilandsraad. De gezaghebber kan tijdens de vergaderingen van de eilandsraad aan de beraadslagingen deelnemen. Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

De raad benoemt de gedeputeerden, die samen met de gezaghebber het bestuurscollege vormen. Het bestuurscollege is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Raad bepaalt beleid
De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting. De raad stelt ook verordeningen, oftewel gemeentelijke wetten vast. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

Raad controleert
De raad controleert of het bestuurscollege het beleid goed uitvoert en of de afgesproken doelstellingen gehaald worden. De raad heeft een aantal middelen om het bestuurscollege te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. Een ander instrument is de rekenkamercommissie. Uiteindelijk heeft de raad ook het recht om een gedeputeerde te ontslaan.

De eilandsraad bestaat uit:

  • Union Patriotiko Boneriano (UPB), 3 zetels
  • Democratische Partij Bonaire (PDB), 3 zetels
  • Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), 3 zetel
  • Fractie Raphaela, 1 ztel
  • Fractie Bernabela, 1 zetel

Voor meer actuele informatie ga naar:
http://www.konsehoinsular.com